Zasady

Regulamin konkursu Pokaż Bloga – najlepsze polskojęzyczne blogi i vlogi
w Wielkiej Brytanii Edycja 2015

§1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu Pokaż Bloga – najlepsze polskojęzyczne blogi i vlogi w Wielkiej Brytanii zwanym w dalszej części regulaminu Konkursem, jest Zetha Media, Suite 161, 315 High Road, Chiswick, London W4 4HH England, zwany dalej Organizatorem.
 2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę Konkursu.
 3. Uczestnikiem Konkursu zwanym w dalszej części regulaminu Uczestnikiem jest autor bloga lub videobloga, który przyjmie nominację Organizatora dokonaną na podstawie własnego zgłoszenia lub zgłoszenia osoby trzeciej.

§2 Cel plebiscytu

Akcja ma na celu ukazanie bogatej kultury dzienników internetowych prowadzonych przez osoby przebywające na stałe lub czasowo w Wielkiej Brytanii. Dzięki Konkursowi chcemy przybliżyć i upowszechnić sztukę emigracyjnej diarystyki internetowej, a także wyłonić, w drodze głosowania internautów, blogi i videoblogi, które cieszą się największą popularnością lub posiadają szczególne walory w zakresie problematyki społecznej, kulturalnej, obyczajowej literackiej lub innej istotnie je wyróżniającej.

§3 Czas trwania plebiscytu

 

 1. I etap – czas zgłaszania kandydatów: 01.11.2015 – 30.11.2015
 2. II etap – ogłoszenie nominacji oraz głosowanie online: 01.12.2015 – 31.12.2015
 3. III etap – ogłoszenie zwycięzców, które nastąpi: 11.01.2016

§4 Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w Plebiscycie

 

 1. W Konkursie mogą brać udział blogi i videoblogi tworzone w języku polskim w Wielkiej Brytanii oraz blogi zgłoszone w dodatkowej kategorii: Polskie blogi anglojęzyczne w Wielkiej Brytanii.
 2. Uprawnieni do zgłaszania kandydatów są: autorzy blogów i videoblogów oraz internauci.
  O przyjęciu zgłoszenia decyduje data jego wpłynięcia do Organizatora w interaktywnym formularzu zgłoszenia dostępnym pod linkiem: http://najlepszeblogi.co.uk/.
 3. Przyjęcie nominacji jest równoznaczne z potwierdzeniem posiadania praw autorskich do publikowanych, w ramach swojego bloga lub videobloga, treści i materiałów. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie treści i materiałów, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
 4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych (imię i nazwisko) wraz z odnośnikiem do nadesłanego bloga/videobloga na stronach Organizatora.

§5 Nagrody dla laureatów

 

 1. Nagrodą dla laureatów Konkursu w głosowaniu laureatów w każdej z kategorii jest:
  Tytuł Najlepszego Bloga w swojej kategorii; Statuetka i dyplom; Publikacja w Tygodniku Polish Express oraz PANORAMA, a także możliwość nawiązania stałej współpracy z serwisami polishexpress.co.uk oraz panorama24.co.uk.
 2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo zamiany wygranej nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inne przedmioty.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli nagród w konkursie w miarę pozyskiwania sponsorów i/lub ilości zgłoszeń/nominacji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do specjalnego wyróżnienia tych z blogów i vlogów, których treści chciałby promować, zaproszeniem do stałej współpracy. Wyróżnienie Organizatora jest niezależne od głosowania internautów i opiera się o subiektywną ocenę jury powołanego wśród pracowników Organizatora. Wyróżnienie nie ma charakteru materialnej nagrody, ale może opierać się na propozycji komercyjnej.

§6 Zasady zgłaszania i nominacji

 

 1. Zgłoszenia nominacji bloga/videobloga dokonuje się za pomocą formularza dostępnego na stronie: http://najlepszeblogi.co.uk.
 2. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z nominacją. Zgłoszenia podlegają weryfikacji, a nominacja jest uwarunkowana akceptacją autora przy jednoczesnym spełnieniu warunku określonego w §4.

§7 Zasady głosowania

 

 1. Głosy będą oddawane za pośrednictwem strony: http://najlepszeblogi.co.uk.
 2. Internauta może oddać 1 głosie dziennie w każdej z dostępnych kategorii.

§8 Nagrody dla głosujących

 

 1. Wśród głosujących rozlosowane zostaną nagrody.
 2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo zamiany wygranej nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inne przedmioty.
 3. Lista nagród dla głosujacych będzie ujawniana w trakcie głosowania i jest uzależniona od pozyskanych sponsorów.

§9 Wybór zwycięzców konkursu Pokaż Bloga 2015

 

 1. Zwycięzcy we wszystkich kategoriach są wyłaniani w oparciu o głosy internautów. Zwyciężą te blogi i videoblogi, które otrzymają najwięcej głosów.
 2. Jury powołanie przez Organizatora może – na mocy własnej decyzji – dodatkowo wyróżnić szczególnie wartościowe we własnej ocenie blogi/vlogi. Wyróżnienia Organizatora są niezależne od głosowania internautów.

§10 Informacja o konkursie Pokaż Bloga 2015

Wszelkie informacje na temat plebiscytu znajdują się na dedykowanej stronie http://najlepszeblogi.co.uk oraz na łamach prasy i stron www głównych patronów medialnych – tygodników: „Polish Express” oraz „Panorama”. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z osobami wskazanymi przez Organizatora: http://najlepszeblogi.co.uk/kontakt.

§11 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
 3. W plebiscycie nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Organizatorem.